Get Adobe Flash player

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 • 1. Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup na internetovém obchodě provozovaném na doméně coffeexperts.cz (dále jen Internetový obchod). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je spol. Café Selena a.s. se sídlem U Pergamenky 2,170 00 Praha 7(dále jen Prodávající), a kupujícího (zákazník, spotřebitel – dále jen Kupující).
 • 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li druhou smluvní stranou naproti Prodávajícímu spotřebitel, tedy osoba, která neuskutečňuje nákup v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen Spotřebitel), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou Spotřebitel, avšak fyzická či právnická osoba nakupující v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění platných novel.

Objednávka – kupní smlouva

 • 1. Objednávky – Objednávka Kupujícího uskutečněná prostřednictvím Internetového obchodu je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem potvrzení o přijetí objednávky ze strany Prodávajícího na e-mailovou adresu Kupujícího, je-li správně uvedena. O úspěšnosti potvrzení objednávky Prodávajícím je Kupující informován na stránce s potvrzením objednávky. Nepodaří-li se potvrzení přijetí objednávky Kupujícímu odeslat, považuje se kupní smlouva za uzavřenou okamžikem odeslání objednávky Kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají oběma stranám vzájemná práva a povinnosti.
 • 2. Přijetí obchodních podmínek – Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně Reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Jakékoliv úpravy těchto Obchodních podmínek, Reklamačního řádu či podmínek Kupní smlouvy ze strany Kupujícího musí být Prodávajícím samostatně potvrzeny – za jejich přijetí Prodávajícím se nepovažují automatická e-mailová potvrzení.
 • 3. Změny či zrušení objednávky ze strany Prodávajícího – Prodávající si vyhrazuje právo zrušit či změnit objednávku, resp. kupní smlouvu nebo její část, v případě, že a) není schopen obstarat požadované zboží v požadovaném množství, b) se výrazným způsobem změnila cena zboží určená dodavatelem, c) má pochybnosti o důvěryhodnosti Kupujícího či údajích uvedených v objednávce a domnívá se, že jednání Kupujícího by mohlo vést k finanční újmě Prodávajícího. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Případné dohodnuté změny v objednávce, resp. kupní smlouvě, zanese Prodávající do objednávkového systému. V případě, že Kupujícímu touto situací vzniknou jakékoliv přeplatky či nedoplatky u Prodávajícího, zavazují se obě smluvní strany tyto finanční položky neprodleně vyrovnat.
 • 4. Vytvoření, změna či zrušení objednávky ze strany Kupujícího a následná doba vyřízení
  • a) Objednávka vytvořená v pracovních dnech:
   Kupující vytvoří objednávku a to nejpozději do 16:00 hod.v pracovních dnech.Objednané zboží je expedováno do 24.hodin následujícího pracovního dne od vytvoření objednávky. V případě, že by při expedici ze strany Prodávajího vzniklo prodlení, bude Kupující telefonicky vyrozuměn o předpokládaném termínu dodání. Kupující vytvoří objednávku po 16:00 hod. v pracovních dnech. Objednané zboží je v tomto případě expedováno do 48 hod. následujícího pracovního dne od vytvoření objednávky. V případě, že by při expedici ze strany Prodávajího vzniklo prodlení, bude Kupující telefonicky vyrozuměn o předpokládaném termínu dodání. Kupující má dále právo danou objednávku zrušit či změnit, pouze však do 16:00 hod. téhož pracovního dne od jejího vystavení a to pouze telefonicky. Objednané zboží je expedováno do 24.hodin následujícího pracovního dne od vytvoření objednávky. V případě, že by při expedici ze strany Prodávajího vzniklo prodlení, bude Kupující telefonicky vyrozuměn o předpokládaném termínu dodání.
  • b) Objednávka vytvořená o víkendech a svátcích:
   Kupující vytvoří objednávku o víkendech a svátcích. Objednané zboží je expedováno do 48.hodin následujícího pracovního dne od vytvoření objednávky. V případě, že by při expedici ze strany Prodávajího vzniklo prodlení, bude Kupující telefonicky vyrozuměn o předpokládaném termínu dodání. Kupující má dále právo objednávku vytvořenou o víkendech či svátcích zrušit či změnit, pouze však do 16:00 hod. následujícího pracovního dne od jejího vystavení a to pouze telefonicky.. Objednané zboží je v tomto případě expedováno do 48 hod. následujícího pracovního dne od vytvoření objednávky.V případě, že by při expedici ze strany Prodávajího vzniklo prodlení, bude Kupující telefonicky vyrozuměn o předpokládaném termínu dodání.
 • 5. Upřesnění – Objednávka Kupujícího je Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky.

Dodání zboží

 • 1. Místo určení: Zboží je zasíláno/ expedováno pouze po České republice.
 • 2. Způsob doručení + poplatky
  1. a) Praha + Brno: Zboží v hodnotě nad 1.000,-Kč ( bez DPH) -dopravíme zdarma.
  2. b) Praha + Brno: Zboží v hodnotě pod 1.000,-Kč ( bez DPH) -poplatek 150,-Kč.
  3. c) Mimo Prahu + Brna: Zboží v jakékoli hodnotě – účtujeme dopravné 10,-Kč/ km
  4. d) Osobní odběr, či jiný způsob zaslání: V případě zájmu je možné telefonicky domluvit jiný způsob zaslání či osobní vyzvednutí zboží (v případě osobního vyzvednutí zboží je potřeba, aby se Kupující domluvil s Prodávajícím na termínu vyzvednutí zboží).
  5. e) Mediaservis -zboží je zasíláno prostřednictvím této přepravní společností (dále jen Přepravní spol.)

  Mediaservis do 2kg do 5kg do 10 kg do 15 kg do 20 kg Dobírka 95,-Kč 105,-Kč 115,-Kč 155,-Kč nelze min.35,-Kč / max 50.000,-Kč
 • 3. Způsoby úhrady – Objednané zboží je možné uhradit bankovním převodem či dobírkou. Způsob úhrady je možné zvolit před potvrzením objednávky.

Úhrada bankovním převodem – rezervace zboží

Zvolí-li Kupující jako způsob úhrady bankovní převod, bude mu společně s potvrzením objednávky e-mailem zaslána výzva k úhradě objednávky. Prodávající se zavazuje po dobu 14 dnů od odeslání objednávky rezervovat objednané zboží pro Kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Jestliže nebude v této lhůtě objednávka uhrazena, Prodávající nabídne objednané zboží k dalšímu prodeji.

Právo Spotřebitele na odstoupení od smlouvy

 • 1. Možnost vrácení – Kupující – Spotřebitel má právo zboží Prodávajícímu vrátit podle §53, odst.7 Občanského zákoníku i bez udání důvodu a to v originálním balení, kompletní, nepoužité a splňovat následující podmínky: v případě hermeticky uzavřených obalů jakými jsou např. zatavená fólie, nalisovaný ochranný alobal atp. nesmí být tento poškozen a zboží musí být dále bez známek použití, opotřebení či poškození. V opačném případě nebude provedeno finanční vyrovnání. Toto právo má Kupující – Spotřebitel ve lhůtě 14 dnů od obdržení (převzetí) zboží. Kupující – Spotřebitel má právo požadovat za zboží peníze nebo jiné zboží.
 • 2. Místo vrácení – V případě odstoupení od smlouvy v rámci 14denní lhůty je Kupující – Spotřebitel povinen vrátit Prodávajícímu zboží na základě předcházející telefonické domluvy.
 • 3. Vrácení peněz – Peníze za zboží vrácené dle §53, odst. 7 Občanského zákoníku budou Kupujícímu – Spotřebiteli zaslány převodem na jeho bankovní účet , a to nejpozději do 30 dnů od fyzického obdržení zboží Prodávajícím. Peníze za zboží můžou být dále Kupujícímu – Spotřebiteli vráceny v hotovosti,či zápočtem faktur. Náklady na přepravu v případě vrácení zboží hradí Kupující – Spotřebitel, a to včetně skutečných nákladů, které Prodávající vynaložil na expedici zásilky, a které mu vznikly s odstoupením od smlouvy.

Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na Internetovém obchodě Prodávajícího v den odeslání objednávky, resp. uzavření kupní smlouvy. Tyto Obchodní podmínky Kupujícímu umožňují jejich archivaci. Změnu Obchodních podmínek oznámí návštěvníkům Internetového obchodu prostřednictvím zprávy na titulní straně.

Ochrana osobních údajů

Informace o Kupujícím jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.) ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od Kupujícího užívá Prodávající výhradně pro vnitřní potřebu své obchodní firmy a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu Kupujícího nakládá Prodávající s jeho osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští Zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.